HT1: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (Mã chứng khoán: HT1 - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2024

Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 02/08/2024- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, Trụ sở chính CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên, 604 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

- Nội dung họp:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

+ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

+ Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông