IMP: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (10%) và cổ phiếu (10:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (Mã chứng khoán: IMP - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu

a. Thanh toán cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 23/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính của CTCP Dược phẩm Imexpharm, địa chỉ: số 04, đường 30/4, P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) (theo thông tin cổ đông đã đăng ký).

b. Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 1 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, Ông A được nhận (559x1:10) = 55,9 cổ phiếu mới. Như vây, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của CTCP Dược phẩm Imexpharm, địa chỉ: số 04, đường 30/4, P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (theo thông tin cổ đông đã đăng ký).