Kon Tum tìm cách khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Trong 7 tháng đầu năm 2022, Kon Tum có 16 dự án đầu tư được phê duyệt với tổng vốn đăng ký gần 1.548,6 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư khi triển khai các hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Kon Tum có 16 dự án đầu tư được phê duyệt với tổng vốn đăng ký gần 1.548,6 tỷ đồng, trong đó, có 9 dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 78,6 tỷ đồng; 7 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 1.470 tỷ đồng.

Tuy vậy, qua rà soát các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư, ngoài nguyên nhân xuất phát từ quy định của pháp luật (chưa thống nhất giữa các quy định pháp luật, quy định chưa rõ ràng phải tham vấn ý kiến của Trung ương,…), tình hình bùng phát mạnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đầu năm 2022, còn có các nguyên nhân xuất phát từ hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, riển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kể trên đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhất là, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh khi tham gia thẩm định dự án đầu tư; nội dung thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến và quan điểm của đơn vị mình thống nhất hoặc không thống nhất trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (nêu rõ lý do); thẩm định đầy đủ các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý và do cơ quan đăng ký đầu tư đề nghị; trường hợp có vướng mắc liên quan ngành lĩnh vực của cơ quan, đơn vị, địa phương mình thì đề xuất hướng xử lý để cơ quan đăng ký đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc liên quan đến sự sai khác giữa hiện trạng rừng thực tế với kết quả kiểm kê 3 loại rừng năm 2014 và kết quả theo dõi diễn biến rừng hằng năm.

Chính quyền các huyện, thành phố rà soát kỹ địa điểm trước khi giới thiệu và khi thẩm định dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất để tránh trùng lặp với các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

“Trường hợp phát hiện những bất cập trong công tác thẩm định và trong công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết từng trường hợp cụ thể”, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu.

Tin bài liên quan