Lâm Đồng yêu cầu cập nhật dự án ưu tiên đầu tư vào Đồ án Quy hoạch tỉnh

Lâm Đồng yêu cầu cập nhật dự án ưu tiên đầu tư vào Đồ án Quy hoạch tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Đồ án Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng cơ bản hoàn thiện, dự kiến được phê duyệt vào cuối năm 2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, hiện nay, Đồ án Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 đã cơ bản hoàn thiện và đang trình Hội đồng thẩm định Trung ương rà soát, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2023. Trong đó, Đồ án Quy hoạch tỉnh đã cập nhật đầy đủ danh mục các dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo triển khai các thủ tục thu hút, kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động rà soát, cập nhật danh mục các dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030 vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt nếu có nội dung chưa phù hợp với Quy hoạch tỉnh và chưa có danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch tỉnh vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và các quy hoạch liên quan; đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch cấp dưới với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ, nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030 để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc nắm bắt thông tin, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin bài liên quan