LM8: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng cổ phiếu

 

Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 25:2 (Người sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cứ một cổ đông sở hữu 25 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 25:2 (tương đương 8%), cổ đông A được nhận thêm 8,08 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 8 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,8 CP) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu mang CMND/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty. Địa chỉ cụ thể như sau: Công ty Cổ phần Lilama 18, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Điện thoại: (08) 38 298 490, Fax: (08) 38 210 853.