LPB: Ngày GDKHQ thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028); Tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Mã chứng khoán: LPB - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024

Lý do mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2023-2028); Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội).

a. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV

Cổ đông thực hiện theo nội dung thông báo sẽ được LPBank công bố thông tin và thông báo đến cổ đông.

b. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Địa điểm: Tầng 4, LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2024(Thời gian tổ chức Đại hội, điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp và/hoặc các Thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website www.lpbank.com.vn)

- Nội dung họp:

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Dự kiến ngày công bố thông tin nội dung chương trình và tài liệu Đại hội chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.