MAC: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng 2023 (5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

- Lý do mục đích: Thanh toán 2% cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán:08/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên nơi mở tài khoản chứng khoán;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 08/12/2023. Khi đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.