MBG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (3%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn MBG (MBG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.255*0,03= 37,65 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 37 cổ phiếu và 6.500 đồng tiền mặt cho 0,65 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.