Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB – HOSE)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 04/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp (dự kiến): + Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; + Tờ trình v/v thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023; + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023; + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024; + Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức nảm 2023 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; + Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).