NSL: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (Mã chứng khoán: NSL - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/08/2024 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – số 55 Tô Hiệu – Thành phố Sơn La

- Nội dung họp:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.