Nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, xây dựng niềm tin cho các doanh nghiệp...

Nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, xây dựng niềm tin cho các doanh nghiệp...

Phú Yên bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về mục tiêu phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tính đến cuối tháng 11/2019, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông nghiệp giảm, công nghiệp, dịch vụ tăng), phấn đấu đến hết năm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 trên 8,3%, thu ngân sách khoảng 5.500 tỷ đồng, xuất khẩu khoảng 165 triệu USD; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…

Cũng thời gian này, tổng số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn hiện 325 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (giảm khoảng 6,4% so với cùng kỳ năm trước); với tổng vốn đăng ký trên 5.014,3 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước)… tỉnh Phú Yên đang bàn giải pháp tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, trong đó tăng cường phát triển hình thức thông tin truyền thông trên mạng. Thực hiện đối thoại doanh nghiệp theo quy chế đã được UBND tỉnh phê duyệt, qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để tháo gỡ. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cải cách hành chính các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

 Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các kế hoạch của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

Nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, xây dựng niềm tin cho các doanh nghiệp; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư phải tăng cường các giải pháp để tăng tỉ lệ doanh nghiệp đăng ký thủ tục hành chính qua mạng điện tử. 

Các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân và cơ quan quản lý Nhà nước; thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp, doanh nhân thành viên của hội về các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cũng cần phải nỗ lực không ngừng, nâng cao bản lĩnh, tuân thủ pháp luật, vươn lên làm giàu chính đáng; có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, địa phương này cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Chi cục Thuế địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh đang hoạt động (có doanh thu lớn, nộp thuế lớn) chuyển đổi sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp; tăng cường công tác rà soát tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đối với các hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên hoặc hoạt động từ hai địa điểm trở lên thì bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Tin bài liên quan