Quảng Nam kiên quyết điều chuyển vốn đầu tư công với dự án chậm giải ngân

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Quảng Nam kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.
Quảng Nam sẽ điều chuyển vốn đầu tư công với những dự án chậm giải ngân.

Quảng Nam sẽ điều chuyển vốn đầu tư công với những dự án chậm giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Theo đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; chủ động làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư các dự án tăng cường làm việc với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2021 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Các dự án ODA khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư với Nhà tài trợ; nhanh chóng hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án, thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án.

Các Sở chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, bố trí nhân lực tập trung thẩm định các hồ sơ, thủ tục đảm bảo hoàn thành trước thời hạn quy định để chủ đầu tư triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2021 đã phân bổ cho các dự án.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, để đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, Tỉnh kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2021 để bố trí cho các dự án có khối lượng, khả năng thực hiện hồ sơ để giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, rà soát, tham mưu phân bổ chi tiết phần vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ theo quy định; tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; kiến nghị, đề xuất, nhất là các đề xuất về cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý còn chồng chéo gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2021.

Theo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 mà HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành thì tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 dự kiến 6.273,538 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện kế hoạch năm 2020. Trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương 4.034,715 tỷ đồng; nguồn xây dựng cơ bản tập trung 856,251 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 1.430 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng; nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 659,563 tỷ đồng; nguồn bội chi ngân sách địa phương 851,6 tỷ đồng; nguồn vốn khác giao cho các địa phương 77,159 tỷ đồng; nguồn thu hồi ngân sách cấp huyện 75,142 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ dự kiến hơn 2.238 tỷ đồng. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia 970 tỷ đồng; vốn đầu tư theo các ngành, lĩnh vực 699 tỷ đồng; vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát 569 tỷ đồng.

Tin bài liên quan