SHB: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2014


Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện 19/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

+ Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014

+ Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

+ Các nội dung liên quan khác.

Tin bài liên quan