Tăng trưởng âm, cổ đông TRA lo ngại

Tăng trưởng âm, cổ đông TRA lo ngại

(ĐTCK) Một thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco (TRA) cho biết, vì sao kết quả kinh doanh giảm mạnh trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm 2018 dẫn tới tăng trưởng âm 2 con số và giải pháp khắc phục sẽ là chủ đề được thảo luận sâu tại cuộc họp Hội đồng quản trị tới đây.

Cụ thể, quý II/2018, TRA đạt 433 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 10%, khiến biên lợi nhuận gộp giảm còn 51%.

Khoản mục vay nợ tăng mạnh, từ 10 tỷ đồng vay dài hạn đầu năm lên 117 tỷ đồng vào cuối kỳ, vay ngắn hạn tăng từ 19 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng.

Chính vì vậy, chi phí lãi vay tăng gần 2,5 lần cùng kỳ năm trước, khiến chi phí tài chính tăng lên 2,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 137 tỷ đồng (tăng 14 tỷ đồng) và 56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 21 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, TRA ghi nhận doanh thu 798 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 62 tỷ đồng (kế hoạch cả năm là 300 tỷ đồng), bằng nửa cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên, TRA tăng trưởng âm kể từ năm 2014.

Tin bài liên quan