TCB: Thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (1:1)

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Mã chứng khoán: TCB - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2024

Lý do mục đích: Thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (đơn vị được Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ủy quyền quản lý cổ đông chưa lưu ký) và xuất trình giấy tờ pháp lý hợp lệ.