TD1623483: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1623483

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.200 đồng

- Ngày thanh toán: 08/09/2022