TD1724417: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2023

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1724417

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2023

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.100 đồng

- Ngày thanh toán: 06/07/2022