TD2126001: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

TD2126001: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD2126001

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 1.000 đồng

- Ngày thanh toán: 28/01/2022

VNIndex

1,285.45

16.88 (1.31%)

 
VNIndex 1,285.45 16.88 1.31%
HNX 311.17 -2.12 -0.68%
UPCOM 94.95 0.17 0.18%