THB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (4%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2022

- Lý do mục đích: Chi cổ tức bằng tiền năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.