TIG: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (10:1)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2023

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

-Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là 2.222*1/10 = 222,2 cổ phần.

Theo phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận được từ việc hưởng cổ tức là 222 cổ phần và 0,2 cổ phần sẽ bị hủy.