TKA: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (SPM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/10/2022. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.