Tổng công ty 36 (G36): Quý IV/2021, doanh thu giảm 38,3% do hụt doanh thu lĩnh vực bất động sản

Tổng công ty 36 (G36): Quý IV/2021, doanh thu giảm 38,3% do hụt doanh thu lĩnh vực bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty 36 - CTCP (Mã chứng khoán: G36 - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, G36 ghi nhận doanh thu đạt 550,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 38,3% và 39,4% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 14,1% về chỉ còn 6,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 72,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 90,58 tỷ đồng về 34,81 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 126,3%, tương ứng tăng thêm 15,82 tỷ đồng lên 28,35 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 28,17 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 65,5%, tương ứng giảm 29,37 tỷ đồng về 15,49 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính âm 9,03 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 68 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

Cơ cấu doanh thu quý IV/2021 của G36.

Cơ cấu doanh thu quý IV/2021 của G36.

Bên cạnh đó, công ty có thuyết minh trong quý IV/2021 chỉ ghi nhận doanh thu bất động sản là 4,6 tỷ đồng so với cùng kỳ là 463,7 tỷ đồng. Ngoài ra, lĩnh vực xây lắp vẫn ghi nhận doanh thu tăng trưởng. Như vậy, quý IV/2021, lợi nhuận giảm chủ yếu do hụt doanh thu lĩnh vực bất động sản.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.161,06 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,55 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,7% và 61% so với thực hiện trong năm 2020.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 362,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 392,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 327 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 77,6 tỷ đồng. Được biết, dòng tiền đầu tư dương chủ yếu do công ty ghi nhận 945,1 tỷ đồng từ tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản tăng 2% so với đầu năm lên 5.039,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 1.402,4 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.213,2 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 716,6 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 529,2 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu G36 giảm 100 đồng về 16.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan