Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 27/06/2024.

- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ