Tổng công ty cổ phần Dầu Việt Nam (OIL – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 26/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: Đại hội trực tuyến.