Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ