Tổng CTCP Hàng hải Việt Nam (MVN – UpCoM)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện:16/04/2024

- Địa điểm thực hiện:Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT. + Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của VIMC, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc VIMC. + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên. + Báo cáo tài chính năm 2023 của VIMC đã được kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023. + Báo cáo về định hướng phát triển của VIMC theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của VIMC; + Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của VIMC; + Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024; + Danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC; + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT VIMC; + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (nếu có); + Nội dung khác (nếu có).