TSG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (Mã chứng khoán: TSG - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

+ Thời gian thực hiện: trong tháng 8/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông.

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, đ/c: Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;+ Thông qua danh sách ứng cử/đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.