TTT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 1/11/2021

- Lý do mục đích: Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày Thanh toán: 17/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (địa chỉ: Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) bắt đầu từ ngày 17/11/2021.