TVT: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (Mã chứng khoán: TVT - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Việt Thắng-CTCP, vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 16/07/2024. Khi đến nhận cổ tức vui lòng xuất trình căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.