Vimico đặt kế hoạch 61,5 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất

Vimico đặt kế hoạch 61,5 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên 2016 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016.

Theo đó, các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty là doanh thu 3.847 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 61,5 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản 1.525,8 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận giai đoạn 6/10/2015 - 31/12/2015, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động nêu trên.

Trong quý IV/2015, Vimico đạt doanh thu 604,412 tỷ đồng (kế hoạch là 474,075 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế 4,895 tỷ đồng (kế hoạch là 3,720 tỷ đồng), tiền lương bình quân 9,742 triệu đồng/người/tháng.

Tin bài liên quan