VNA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (70%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP (Mã chứng khoán: VNA - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024

Lý do mục đích: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 70% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 70 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 103 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu nhận được là: 103*70% = 72,1 cổ phiếu, và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau: Cổ đông A được quyền nhận thêm 72 cổ phiếu; Phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Khai thác - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.