VTD: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (Mã chứng khoán: VTD - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2024

Lý do mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày 23/08/2024

- Địa điểm thực hiện: TCPH thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng;

+ Biểu quyết thông qua các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.