BCM: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (8%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 29/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình căn cước công dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 29/12/2023 (trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển khoản vui lòng thực hiện theo mẫu đăng ký tại website: becamex.com.vn mục quan hệ cổ đông).