BHC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty cổ phần Bê Tông Biên Hòa (BHC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội cổ đông thường niên 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 07/05/2016 (thứ Bảy)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã  được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2015;
+ Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ và Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.