BVBS17061: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB18240

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.400 đồng

- Ngày thanh toán: 27/12/2022