BXH: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (3%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phầm Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 12/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.