Cần Thơ phấn đấu tăng thu ngân sách để được hưởng các chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Để tự chủ và được hưởng các chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội, UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các giải pháp, có đề án cụ thể nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách.
Cần Thơ phấn đấu tăng thu ngân sách để được hưởng các chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 (Quản lý tài chính , ngân sách nhà nước) Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định tại khoản 4 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14) và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% quy định tại các điểm b, c, d, g, h, i, và q khoản 1 Điều 35 của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14 so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng không vượt quá tổng số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu. Việc xác định số bổ sung có mục tiêu trên cơ sở tổng các khoản thu, không tính riêng từng khoản thu.

Qua rà soát kết quả thực hiện năm 2022, UBND TP. Cần Thơ có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét thưởng vượt thu ngân sách trung ương so với dự toán năm 2022 (số tiền vượt thu là 158,793 tỷ đồng). Theo quy định thì thành phố được hưởng tối đa khoảng 112 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Tài chính, với kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 11.783,2 tỷ đồng; trong đó, tổng các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, phần điều tiết về ngân sách trung ương là 138,27 tỷ đồng; tổng các khoản ngân sách trung ương hưởng 100% theo quy định tại Nghị quyết số 45/2022/QH15 là 979,506 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện thu từ các khoản thu phân chia phần ngân sách trung ương được hưởng vượt dự toán 23,696 tỷ đồng nhưng giảm 394,338 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021, các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% vượt dự toán 153,406 tỷ đồng nhưng giảm 20,005 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.

Vì vậy, TP. Cần Thơ không được thưởng vượt thu và đầu tư trở lại của năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 45/2022/QH15 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Để thực hiện tự chủ và được hưởng các chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội, UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các giải pháp và có đề án cụ thể nhằm thực hiện khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp và các chính sách như quy hoạch, kết hợp đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu ngân sách mới và bền vững cho địa phương…

Tin bài liên quan