Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ Vietnam Airlines vượt qua khó khăn do dịch Covid -19

0:00 / 0:00
0:00
Vietnam Airlines chính thức được tiếp cận khoản tín dụng trị giá 4.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi trong thời hạn tối đa 1 năm để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Nghị quyết số 194 của Chính phủ sẽ tiếp thêm động lực quan trọng để Vietnam Airlines đứng vững, trước khi phục hồi và vượt qua tác động của dịch Covid -19.

Nghị quyết số 194 của Chính phủ sẽ tiếp thêm động lực quan trọng để Vietnam Airlines đứng vững, trước khi phục hồi và vượt qua tác động của dịch Covid -19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 194/NQ – CP ngày 31/12/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) sau khi tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay có tài sản bảo đảm của Tổng công ty để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết này với số tiền tái cấp vốn: tối đa không quá 4.000 tỷ đồng; lãi suất tái cấp vốn: 0%; thời hạn tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn: Thời hạn tái cấp vốn tối đa không quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn hai lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn là không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Chính phủ giao Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng các quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán số 54/2014/QH14 ngày 26/11/2019 theo quy định tại điểm b Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội và quy định của pháp luật và giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền mua cổ phần (quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2012/QH14) của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines theo quy định tại điểm b Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 135/2000/QH14 của Quốc hội và quy định tại Nghị quyết này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ và xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phù hợp đối với các khoản cho Vietnam Airlines vay theo Nghị quyết này.

Nghị quyết số 194 nêu rõ, các tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay sẽ xem xét và quyết định việc cho vay theo Nghị quyết này và quy định của pháp luật; theo dõi riêng khoản vay theo Nghị quyết này; thỏa thuận với Tổng công ty về lãi suất, phí, số tiền, thời hạn vay, hình thức bảo đảm tiền vay..., phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm và tình hình tài chính của Tổng công ty đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19; chịu trách nhiệm về quyết định cho vay đối với Vietnam Airlines.

Tin bài liên quan