Chủ tịch HĐQT Vietcombank: Việc hợp nhất, sáp nhập chắc chắn sẽ xảy ra

Chủ tịch HĐQT Vietcombank: Việc hợp nhất, sáp nhập chắc chắn sẽ xảy ra

(ĐTCK) Sáng nay (23/4), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã VCB) tiến hành ĐHCĐ thường niên lần thứ 7.

Kết thúc phần hỏi đáp, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các tờ trình của HĐQT. Kết quả, tất cả các tờ trình của HĐQT đều được thông qua.

Với câu hỏi về việc nhận sáp nhập và kế hoạch thoái vốn tại các ngân hàng khác của cổ đông, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT chia sẻ, xu hướng sáp nhập, hợp nhất là tất yếu nhưng ngân hàng chưa tìm được đối tác phù hợp và việc này cũng cần phải có thời gian.

Ông Bình cũng khẳng định, việc hợp nhất, sáp nhập chắc chắn sẽ xảy ra và sẽ phải xảy ra, nhưng đối tác, cách thức chuẩn bị còn hiện nay chưa có gì để công bố tại ĐHCĐ lần này.

Liên quan đến việc sở hữu chéo, tại thời điểm chính xác nào ngân hàng sẽ rút lui HĐQT và Ban điều hành cũng không thể báo được ngay, nhưng sẽ xử lý theo hướng giữ lại các ngân hàng tốt như MB và Eximbank, còn khi điều kiện, tình thế cho phép, HĐQT và Ban điều hành sẽ tùy cơ ứng biến rút vốn. Xu hướng của HĐQT và Ban điều hành sẽ không đầu tư quá nhiều ngân hàng để nguồn vốn đầu tư sao có hiệu quả hơn.

10h50: Hỏi đáp.

10h35: Ông Nguyễn Đăng Hồng, Ủy viên HĐQT Vietcombank công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ. Mức vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại là 23.174 tỷ đồng, số vốn điều lệ dự kiến tăng trong năm 2014 là 3.476 tỷ đồng. Vốn điều lệ cuối năm 2014 (dự kiến sau khi tăng) là 26.650 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu của Vietcombank với tỷ lệ 15%.

Ông Nguyễn Đăng Hồng, Ủy viên HĐQT Vietcombank

10h10: Bà Trương Lệ Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát công bố Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014.

10h 30: Bà Lê Thị Hoa, Ủy viên HĐQT trình Đại hội về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013.  Lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 4.273 tỷ đồng.

Điều chỉnh lợi nhuận theo Báo cáo kiểm toán năm 2012 của Kiểm toán Nhà nước 6.214 triệu đồng.

Lợi nhuận phân phối là 4.267 tỷ đồng.

Trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ 213,35 tỷ đồng;

Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính 426,7 tỷ triệu đồng;

Trích lập Quỹ khen thường, phúc lợi (3 tháng thực hiện) 685,68 tỷ đồng;

Chia cổ tức (vốn điều lệ x 12%), tương đương 2.781 tỷ đồng;

Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức là 160 tỷ đồng.

Trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014. Tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 6 của Ngân hàng ngày 25/4/2013 đã phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Trong tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 6 là 15,322 tỷ đồng (bằng lợi nhuận sau thuế x 0,35%), tổng số tiền đến nay đã chi cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là 8,63 tỷ đồng. HĐQT đề xuất ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 là 0,35% lợi nhuận sau thuể.

 Ông Nghiêm Xuân Thành, Tổng giám đốc Vietcombank

9h30: Ông Nghiêm Xuân Thành, Tổng giám đốc Vietcombank công bố kế quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng kinh doanh năm 2014 của Ban điều hành. Ông Thành cho biết, lợi nhuận hợp nhất năm 2013 đạt 5.743 tỷ đồng, sau khi trích 3.520 tỷ đồng dự phòng, đạt 99,02% kế hoạch, giảm nhẹ so với năm 2012 chủ yếu do chi phí hoạt động tăng 3,8%.

Hệ số sử dụng vốn/tổng huy động tăng từ 70% từ đầu năm lên 82,3% vào cuối năm 2013. Trong năm 2013, Vietcombank đã thành lập 15 chi nhánh cũng 26 phòng giao dịch.

Nhiệm vụ trọng tâm 2014, ông Thành cho biết, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, kiên quyết không hạ chuẩn cho vay. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn trên nguyên tắc đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn. Tập trung nguồn lực cho công tác thu hồi nợ có vấn đề, nâng cao chất lượng hoạt động, dịch vụ, giữ vững thị phần. Hoàn thiện mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới. Rà soát, củng cố các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng và công ty con để nâng cao hiệu quả đầu tư…

Các chỉ tiêu cụ thể như sau: tổng tài sản tăng 11%, tín dụng tăng 13%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 13%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế 5.500 tỷ đồng.

9h5: Ông Nguyễn Hòa Bình, công bố Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014.  

Đánh giá sơ bộ việc thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2013 đạt 469.000 tỷ đồng, tăng 13,15% so với 31/12/2012, vượt mức tăng trưởng kế hoạch (9%). Huy động vốn từ nền kinh tế đạt 340.300 tỷ đồng, tăng 11,98% so với 31/12/2012, bằng 99,95% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 274.300 tỷ đồng, tăng 13,74% so với cuối năm 2012. Tỷ lệ nợ xấu được khống chế ở mức 2,73%, thấp hơn so với mức ĐHCĐ giao và thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Vietcombank trình bày các báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014

Doanh số thanh toàn xuất nhập khẩu đạt 41,6 tỷ USD, chiếm 15,8% thị phần cả nước. Lợi nhuận hợp nhất năm 2013 đạt 5.743 tỷ đồng, bằng 99,02% kế hoạch được giao. Cơ cấu thu nhập vẫn thể hiện sự đa dạng trong hoạt động, thu nhập ngoài lãi chiếm tỷ trọng 30,46%. Hiệu suất sinh lời của tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2013 đạt tương ứng là 0,99% và 10,38%. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) là 13,37%, đáp ứng tỷ lệ quy định tối thiểu 9% của NHNN.

HĐQT Vietcombank đề nghị ĐHCĐ thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt là 12% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15%.

Định hướng hoạt động năm 2014, phương châm hoạt động của Vietcombank là “Đổi mới – Tăng trưởng – Chất lượng” với quan điểm là “Nhạy bén – Quyết liệt – Kết nối”. Phấn đấu đạt mức lợi nhuận trước thuế khoảng 5.500 tỷ đồng trên cơ sở đảm bảo trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở mức khoảng 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục khống chế dưới 3%. Tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế khoảng 13%. Triển khai xây dựng lộ trình áp dụng tiêu chuển Basel II vào năm 2015-2018.

8h40: ĐHCĐ bắt đầu khai mạc với phần giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của bà Trương Lệ Hiền, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

8h45: Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Vietcombank được bầu làm chủ tọa.

8h47: Chỉ định Ban thư ký Đại hội và thông qua Ban kiểm phiếu, thông qua thể thức biểu quyết.

8h50: Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình nghị sự

8h55: Ông Nguyễn Đăng Hồng, Phó Chánh Thanh tra cơ quan giám sát, điện diện vốn Nhà nước tại Vietcombank thông qua Quy chế Đại hội.

Tin bài liên quan