Công bố sai lệch số liệu Báo cáo tài chính, Gỗ Trường Thành (TTF) bị xử phạt 150 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 22/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 714/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF – sàn HoSE).
Công bố sai lệch số liệu Báo cáo tài chính, Gỗ Trường Thành (TTF) bị xử phạt 150 triệu đồng

Cụ thể, phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch (Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2021 và BCTC 6 tháng đầu năm 2022 do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại BCTC năm 2021 được kiểm toán); điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con (BCTC bán niên năm 2022 được soát xét)).

Đồng thời, buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, doanh thu tài chính của Gỗ Trường Thành được điều chỉnh tăng từ 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập lên hơn 60 tỷ đồng sau kiểm toán. Nguyên nhân là do công ty ghi nhận thêm thu nhập từ việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Chế biến Gỗ Trường Thành M’Drak và CTCP Vật liệu Xây dựng Trường Thành – Phước An.

Bên cạnh doanh thu tài chính, chi phí quản lý của Gỗ Trường Thành cũng được điều chỉnh tăng thêm 65%, lên 140 tỷ đồng, chủ yếu do công ty trích lập dự phòng hơn 39 tỷ đồng đối với các khoản phải thu khó đòi, trong khi ở báo cáo tự lập, Gỗ Trường Thành hoàn nhập dự phòng khoản mục này hơn 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản mục lợi nhuận khác của Gỗ Trường Thành giảm 34% so với báo cáo chưa kiểm toán về gần 22 tỷ đồng. Điều này khiến Gỗ Trường Thành chuyển từ trạng thái lãi ròng gần 9 tỷ đồng trên báo cáo tự lập thành lỗ ròng gần 9 tỷ sau kiểm toán.

Sau kiểm toán bán niên năm 2022, lợi nhuận giảm 42% về 4,5 tỷ đồng

Đối với Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 42,01% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 3,26 tỷ đồng, về 4,5 tỷ đồng.

Công bố sai lệch số liệu Báo cáo tài chính, Gỗ Trường Thành (TTF) bị xử phạt 150 triệu đồng ảnh 1

Lợi nhuận trước và sau kiểm toán bán niên năm 2022.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 4,1% so với báo cáo tự lập, tương ứng tăng thêm 6,13 tỷ đồng lên 155,68 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 63,34% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 28,23 tỷ đồng về 16,34 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,06% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 11,9 tỷ đồng về 47,41 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 15,63% so với báo cáo tự lập, tương ứng tăng thêm 2,27 tỷ đồng lên 16,79 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 1.159,34 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng, giảm 52,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh cốt lỗi (lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp – chi phí tài chính) ghi nhận lỗ 30,03 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 4,96 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 25,07 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 6,18% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách khá xa kế hoạch.

Lỗ luỹ kế 3.041,7 tỷ đồng, bằng 74% vốn điều lệ

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành tăng 5,2% so với đầu năm lên 2.985,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 726,3 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 635,2 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác đạt 376,6 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 367,2 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 361,4 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý II, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 1.044,3 tỷ đồng, về 134,5 tỷ đồng (đầu năm 1.178,8 tỷ đồng); người mua trả tiền trước dài hạn ghi nhận 1.032,3 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận.

Trong đó, Công ty thuyết minh biến động người mua trả tiền trước liên quan tới khoản tiền đặt cọc của CTCP Vinhomes. Như vậy, bằng việc dịch chuyển từ khoản mục ngắn hạn sang dài hạn, điều này sẽ giảm 1.032,3 tỷ đồng.

Thêm nữa, tính tới cuối quý II, tài sản ngắn hạn là 1.944,5 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 1.454,6 tỷ đồng. Như vậy, tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn 489,9 tỷ đồng.

Như vậy, nếu không dịch chuyển khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn sang dài hạn 1.032,3 tỷ đồng thì nợ ngắn hạn sẽ lớn hơn tài sản dài hạn, Công ty có thể mất cân đối kỳ hạn khi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ tài sản dài hạn.

Tính tới 30/6/2022, tổng lỗ luỹ kế của Gỗ Trường Thành là 3.041,7 tỷ đồng, bằng 74% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/9, cổ phiếu TTF giảm 320 đồng về 6.960 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan