Công ty cổ phần ANI (SIC – HNX)

Thời gian thực hiện: 01/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Phòng Hội trường Tòa nhà Sông Đà Tower 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.