Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (VSI – HOSE)

Thời gian thực hiện: 24/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.