Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời dự Đại hội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.