Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu