Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI – HOSE)

Thời gian thực hiện: 30/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.