Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FTS – HOSE)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 11, trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp dự kiến: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán; + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023; + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024; + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024; + Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2024; + Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023-2028 (ông Taro Ueno) + Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023-2028 (ông Kenji Nakanishi); + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.