Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Tại số 52 đường Cách mạng tháng tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.