Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 01/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.