Công ty cổ phần Everpia (EVE – HOSE)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty cổ phần Everpia, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023; + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023; + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024; + Thông qua chính sách thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; + Sửa đổi điều lệ công ty; + Một số nội dung khác (nếu có).