Công ty cổ phần Fecon (FCN – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.